Ofertă educațională an școlar 2021-2022 (detaliată)

Ofertă educațională an școlar 2021-2022 (detaliată)
17-03-2021

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE

 „MIHAIL KOGĂLNICEANU”

 

PREZENTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

·       Denumirea școlii: Şcoala Gimnazială  ,,Mihail Kogǎlniceanu”Dorohoi;

·       Adresa: 715200 Dorohoi, Aleea Dumbrava Nr.2, telefon/fax: 0231 610134;

·       E-mail: scoala8dorohoi@yahoo.com; scoalakogalniceanudorohoi@gmail.com

·       Web: www.scoala8dorohoi.ro

 

Şcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi, jud. Botoșani e o instituție de învățământ relativ tânără, care a fost inauguratǎ la 1 noiembrie 1989, prin Dispoziţia nr.438 din 3 octombrie 1989 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular, judeţul Botoşani. Școala este situatǎ în cartierul Plevna.

La vremea înființării, școala număra 35 de clase cu 1263 elevi. Peste 10 ani, în anul şcolar 1998-1999, numărul de clase a crescut la 52, iar numărul elevilor a ajuns la 1755. În prezent avem 25 de clase cu 676 elevi.

Şcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi este o unitate deschisă pentru elevi, părinţi şi cadrele didactice tinere care doresc să lucreze la şcoala noastră, în contextul mesajului indus în zona oraşului Dorohoi de rezultatele obţinute în ultimii ani de către colectivul nostru didactic şi de elevi. Şcoala promovează spiritul de echipă ca factor dinamizant al triadei şcoală - familie – comunitatea locală, într-un climat stimulativ, care asigură tuturor  elevilor şanse egale la educaţie şi posibilitatea valorificării depline a calităţilor native ale acestora.

Şcoala este cea care veghează la siguranţa fizică şi emoţională a elevilor ca factori activi  în procesul educativ şi la posibilitatea ca aceștia să devină cetăţeni responsabili şi implicați în societate. Şcoala devine un mediu primitor pentru părinţi, răspunde nevoilor acestora şi oferă sprijinul necesar pentru ca ei să se poată implica în procesul de învăţare.  La nivelul şcolii s-au pus bazele Asociaţiei „M.K. DOR-Pǎrinţi pentru copii”  care a fost infiinţată în scopul atragerii şi gestionării legale a resurselor financiare pentru creşterea calităţii activităţilor din şcoală.

Între școală și părinții elevilor se încheie un Contract educațional.

 

                „8ează pentru Şcoala 8!” a constituit deviza școlii de-a lungul timpului,  punctele cheie ale echipei manageriale fiind atragerea populației școlare și realizarea unui învățământ de calitate în concordanță cu exigențele societății contemporane.

STABILIREA MISIUNII ȘI VIZIUNII UNITĂŢII ŞCOLARE

Viziunea Școlii

 Școala Gimnaziala ,,Mihail Kogălniceanu” Dorohoi  își propune formarea elevilor ca personalități armonioase-creativ-pragmatice, interogative,încrezătoare în forțele proprii, atașate valorilor autentice, naționale și europene-capabili să devină cetățeni implicați într-o societate competitivă.

Misiunea școlii

      Școala Gimnaziala ,,Mihail Kogălniceanu”asigură dimensiunea europeană în educația elevilor,formarea și dezvoltarea unor competențe curriculare și a unor valori atitudinale care să le permită adaptarea cu succes la o societate a cărei vârstă va fi cea a oamenilor educați.

 

 

Cultura organizațională

      Este caracterizată prin profesionalism. Valorile dominante sunt : valori  europene, egalitarism, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, atașament față de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorință de afirmare, toleranta,  dar se întâlnesc, izolat, și cazuri de individualism,  conservatorism, automulțumire.

      Climatul organizației școlare este caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituției , este un climat de muncă stimulativ care oferă satisfacții, relațiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect și de sprijin reciproc.

      Echipa managerială ascultă sugestiile cadrelor didactice , face aprecieri frecvente și sincere la adresa acestora, le respectă competența, le oferă o largă autonomie și îi sprijină în activitățile lor.

      Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă și în conduita  cadrelor didactice.

 

      În unitatea noastră activează profesori, personal didactic auxiliar, personal administrativ care, prin convingerile, credințele, reprezentările și valorile care îi caracterizează, duc la asigurarea misiunii școlii. Pentru o bună desfășurare a activității, în concordanță cu o nouă imagine externă, se are în vedere realizarea unei bune structuri organizaționale. Organigrama ține cont de caracterul global, sistemic și cooperant al demersului formativ și educativ. Se urmărește o structură de conducere formată dintr-un director, care se sprijină pe o celulă operativă alcătuită dintr-un director adjunct, un contabil șef și un secretar șef. Pentru susținerea deciziilor cu caracter executiv se apelează la Consiliul de Administrație iar în cazul deciziilor cu caracter strategic se apelează la Consiliul Profesoral.

 

            Personalul didactic încadrat în unitatea de învățământ este calificat în proporție de 100 %.

Datele statistice de mai sus ilustrează ideea că reprezentăm un colectiv ajuns la maturitate didactică, iar experiența acumulată, o premisă a unei activități responsabile și competente.

În ceea ce privește resursa umană s-au îndeplinit într-o proporție mulțumitoare obiectivele fixate în Planul Managerial, dintre care selectăm:

 • organizarea eficientă a personalului salariat
 • creșterea calității actului didactic
 • consilierea personalului didactic în materie de aplicare a curriculumului
 • asigurarea unui cadru organizatoric propice învățării
 • respectarea programului orar (intrarea la timp la ore, consumarea eficientă a celor 50 de minute)
 • efectuarea cu responsabilitate a serviciului pe școală de către profesori
 • relaționarea civilizată cu elevii ( aplicarea principiului respectului  reciproc și a dreptului la confidențialitate în relaționarea cu elevii)
 • organizarea și desfășurarea programelor de pregătire suplimentară cu elevii (pentru recuperarea golurilor, pentru olimpiade şi examene,  parcurgerea temelor elaborate de MEC pentru examenele de finalizare a ciclurilor de învățământ, simularea examenelor finale)
 • evaluarea realistă a tuturor elevilor (inițială, sumativă și finală); valorificarea metodelor alternative de evaluare (proiectul, portofoliul ş.a.), prin susțineri în plen, discuții individuale etc.; evaluarea ritmică și realistă a competențelor elevilor ; în general notarea s-a realizat realist, exigent, notele reflectând nivelul de pregătire al elevilor, preocuparea și interesul lor pentru învățătură;
 • respectarea calendarului activităților cuprinse în programele manageriale și în cel de monitorizare.

 

Director-profesor Luca Otilia-Stela

Director adjunct-profesor Mihai Iordana Daniela

Personalul  nedidactic şi didactic auxiliar:

 1. Secretar șef- Mihai Lidia Mihaela
 2. Secretar Mihai Radu
 3. Contabil Dănilă Filareta
 4. Bibliotecar în CDI-Mihai Radu
 5. Informatician- Birta Andrei

ȘCOALĂ

•    2  posturi muncitori de întreținere, ocupate de :Guluțanu Vasile, Ciobanu Viorel                                                                            

•    3 posturi îngrijitor, ocupate de: Apachiței Elena, Livedeanu Maricica, Băietu Maria                                                      

•    1 post paznic, ocupat de Diaconu Ioan

SALA DE SPORT

•    1 post îngrijitor, ocupat de Gherasim Viorica

•    1 post paznic, ocupat de Gherasim Dănuț

ELEVII

Eforturile colectivului didactic se concentrează  asupra educabililor, atât în privința calității actului didactic, cât și a ameliorării frecvenţei, implicarea în activităţi extraşcolare şi acţiuni de voluntariat.

 A)Efective:

Identificarea și analiza tendințelor demografice:

An școlar

Ciclul de învățământ

Total

2014-2015

Primar

370

 

Gimnazial

312

2015-2016

Primar

374

 

Gimnazial

326

2016-2017

Primar

348

 

Gimnazial

345

2017-2018

Primar

344

 

Gimnazial

329

2018-2019

Primar

335

 

Gimnazial

305

2019-2020

Primar

316

 

Gimnazial

306

2020-2021

Primar

289

 

Gimnazial

286

 

Promovabilitate:

An școlar 2014-2015 =100%

An școlar 2015-2016 =100%

An școlar 2016-2017 =100%

An școlar 2017-2018 =99,55%

An școlar 2018-2019= 99.84 %

An școlar 2019-2020 =100%

Resurse materiale existente şi funcţionale în şcoală

Școala dispune de:

            -  16 săli de clasă, toate dotate cu mobilier ergonomic, videoproiector,ecran de proiecție, tablă magnetică, calculator, tablete grafice, conexiune la internet (2 rețele), imprimante, sistem de transmitere a lecțiilor din clase (sistem de înregistrare audio-video performant);  

             -catalog electronic;

            - un laborator – informatică (tablă interactivă, 22 calculatoare în rețea, mobilier corespunzător);

            - un laborator științe, dotat corespunzător activităților necesare (tablă interactivă, laptop, imprimantă);

            - un cabinet de suport educațional (1 psiholog școlar, 1 profesor de sprijin);

            - un Centru de Documentare și Informare dotat corespunzător;

            -un cabinet metodic;

            - un cabinet medical ( 1 medic școlar, 1 asistent medical);

        Școala este conectată la Internet și utilizează în procesul de învățământ 34 de calculatoare, din care 21 de către elevi, 3 de personalul didactic, iar 10 de administrație.Există supraveghere video interior și exterior.

        Școala dispune de încălzire proprie, de iluminat natural și artificial, apă curentă. Există autorizație sanitară de funcționare, plan de pază avizat la Poliția Municipiului Dorohoi, registru Analiza riscurilor aprobat de IPJ Botoșani.

Baza sportivă

            Școala dispune de un teren de sport în aer liber și o Sală de sport cu teren acoperit cu covor din cauciuc special, în suprafață de 800 m.p.

 

ITINERARIU DE FORMARE

Învățământ de zi

Nivel:Primar și gimnazial

Program de funcționare:

     Învățământ primar 8-13

     Învățământ primar de tip Step by step 8-16

     Clasele a VIII-a 8-15

     Clasele V-VII 13-20

Profilul de formare reprezintă o componentă reglatoare a curriculumului naţional, pentru că descrie aşteptările faţă de absolvenţi şi caracteristicile elevilor. El este o schiţă, un model de atins, pe care profesorii îl concretizează îl practică în cunoştinţe, capacităţi, competenţe, atitudini.

Astfel, absolvenţii învăţământului obligatoriu ar trebui:

 - să demonstreze gândire creativă prin formarea şi utilizarea unor deprinderi de judecată critică prin ameliorarea unor strategii proprii de rezolvare a problemelor etc.

- să folosească diverse modalităţi de comunicare în situaţii reale prin utilizarea deprinderilor de comunicare variată etc.

- să înţeleagă sensul apartenenţei la diverse tipuri de comunităţi

- să demonstreze capacitate de adaptare la situaţii diferite

- să contribuie la construirea unei vieţi de calitate

- să înţeleagă şi să utilizeze tehnologiile în mod adecvat

- să-şi dezvolte capacităţile de investigare şi să-şi valorizeze propria experienţă

- să-şi construiască un set de valori individuale şi sociale şi să orienteze comportamentul şi cariera în funcţie de acestea

FORMULAREA STRATEGIEI

            Şcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi  promovează un învăţământ în care toţi elevii să aibă şanse egale de progres şi formare   pentru a deveni  cetăţeni activi şi productivi, apţi să se integreze cu succes în viaţa comunităţii.

Urmărim să dezvoltăm un cadru propice de formare a competenţelor care să ofere posibilitatea elevilor să se adapteze în orice situaţie, să facă faţă schimbărilor, să-și dezvolte  procesele cognitive, să achiziţioneze  deprinderi şi abilităţi de învăţare pe tot parcursul vieţii, încurajându-le gândirea critică şi comportamentul autonom şi responsabil.

 

VALORI PROMOVATE:

Ø  Profesionalismul - a fi cel mai bun în domeniul său de activitate

Ø  Integritatea –a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă

Ø  Cooperarea– a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi

Ø  Respectul– a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană

Ø  Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni

Ø  Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.

 

 ȚINTE STRATEGICE

Ținta strategică 1: Implementarea sistemului de asigurare a calității în educație în școala noastră în vederea menținerii unui trend ascendent al rezultatelor elevilor școlii la examenele, olimpiadele și concursurile școlare

Ținta strategică 2: Școala-centrul cultural al comunității

Ținta strategică 3: Realizarea de parteneriate cu instituții, școli, din țară și exterior și participarea la proiecte, schimburi de experiență, seminarii, etc. în vederea acoperirii de 100% a activităților practice și posibilitatea de dezvoltare personală și profesională

Ținta strategică 4: Implicarea elevilor care provin din familii cu posibilități financiare reduse și care se află în risc de abandon școlar în programul ”Școala de după școală”, prin proiecte locale sau POSDRU

Ținta strategică 5: Asigurarea unei baze materiale corespunzătoare.

 

RESURSE STRATEGICE ȘI REZULTATE AȘTEPTATE

Obiectivele dezvoltării instituţionale a unităţii sunt rodul analizelor făcute pe marginea tradiţiei şcolii, a mediului social economic în care aceasta evoluează, precum şi a dorinţei de a veni în întâmpinarea noului cadru în care reforma din învăţământ ne va obliga să evoluăm.

A). CURRICULUM

1.     Oferta de discipline opţionale satisface cerinţele elevilor şi părinţilor în procent de peste 90%.

2.     Gama largă de activităţi extracurriculare oferă posibilitatea ca fiecare elev să desfăşoare cel puţin un tip de activitate în afara programului de şcoală.

B). RESURSE UMANE

1.     80% din numărul cadrelor didactice vor aplica metode activ-participative şi diferenţiate pe particularităţi de vârstă şi individuale ale fiecărui elev;

2.     40% din numărul cadrelor didactice care predau la gimnaziu vor efectua cel puţin un stagiu de formare în specialitate, metodica predării specialităţii sau metode de a asigura managementul eficient al clasei.

C). RESURSE MATERIALE ŞI FINACIARE

1.     Spaţiul şcolar funcţional  la standarde ridicate de curăţenie şi igienă;

2.     Reducerea cu cel puţin 50% a pagubelor produse de elevi în unitatea şcolară.

3.     Fonduri suplimentare obţinute prin proiecte finanţate în cadrul programelor naţionale sau internaţionale.

D) RELAŢII COMUNITARE

1.     Creşterea  cu 30% a numărului de convenţii de parteneriat încheiate cu unităţile şcolare din  judeţ;

2.     Încheierea a cel puţin 3 convenţii de parteneriat cu ONG-urile locale pentru derularea de proiecte pe diferite componente educaţionale.

 FINALITĂȚI

        Educația și formare profesională a copiilor, a tinerilor au ca finalitate principală formarea competențelor, înțelese ca ansamblu multifuncțional și transferabil de cunoștințe, deprinderi/abilități și aptitudini, necesare pentru:

a)împlinirea și dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viață, conform intereselor și aspirațiilor fiecăruia și dorinței de a învăța pe tot parcursul vieții;

b)integrarea socială și participarea cetățenească activă în societate;

c)ocuparea unui loc de muncă și participarea la funcționarea și dezvoltarea unei economii durabile;

d)formarea unei concepții de viață, bazate pe valorile umaniste și științifice, pe cultura națională și universală și pe stimularea dialogului intercultural;

e)educarea în spiritul demnității, toleranței și respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;

f)cultivarea sensibilității față de problematica umană, față de valorile moral-civice și a respectului pentru natura și mediul înconjurător natural, social și cultural.

 

OBIECTIVE

1.Dezvoltarea capacității de management la nivelul unității școlare

2.Realizarea ofertei educaționale în funcție de nevoile beneficiarilor și de resursele existente

3.Îmbunătățirea accesului la informare și documentare, în scopul creșterii calității procesului educațional și al învățării pe tot parcursul vieții

4.Organizarea unor manifestări educative, culturale, artistice, religioase, sociale şi sportive cu diferite prilejuri

5.Dezvoltarea unor parteneriate educaționale

6.Promovarea dimensiunii europene a școlii prin implementarea de proiecte din cadrul Programului Erasmus +

7.Diminuarea riscului de abandon școlar

8. Întreținerea și folosirea eficientă a spațiilor școlare

 9.Modernizarea bazei tehnico-materiale

Obiectivele generale ale ciclurilor de învățământ:

-Ciclul primar are rolul de a asigura educația elementară a tuturor copiilor

-Ciclul gimnazial are finalități educative în acord cu particularitățile preadolescenței. Gimnaziul oferă elevilor posibilitatea de a-și confrunta puterile cu operaționalitatea mintală specifică solicitată de diferitele discipline de studiat. În felul acesta ei vor putea experimenta și constata care sunt domeniile spre care se simt atrași, în care obțin cele mai bune performanțe și care le oferă cele mai mari satisfacții. În urma acestei autocunoașteri, vor decide către care tip de școală se vor orienta ulterior.

 

OFERTA CURRICULARĂ

       Consiliul Profesoral al școlii elaborează oferta educațională, conform procedurii (Anexa 1-PO-CEAC-54) pornind în primul rând de la finalitățile și obiectivele nivelurilor de învățământ, care se concretizează pentru fiecare ciclu.

   În acest an școlar școlar funcționăm cu 13 clase învățământ primar și 12 clase învățământ gimnazial (din care o clasă cu învățământ Step by step-IV).

Pentru anul școlar 2021-2022 ne-am propus 13 clase învățământ primar și 13 clase învățământ gimnazial (din care o clasă cu învățământ Step by step-clasă pregătitoare).

Planurile cadru – aplicate în scoala noastră sunt cele avizate de catre MEC:

Ø  ORDIN nr. 3.371  din 12.03.2013 privind aprobarea planurilor-cadru  în învățământul primar  - publicat în Monitorul Oficial al României nr.192 din 05.04.2013

Ø  ORDIN nr. 3590/05.04.2016 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial – publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 446/15.VI.2016

Manualele scolare utilizate au avizul MEC.

Schemele orare - respecta intocmai prevederile planului cadru, (Anexa nr. 2).

Curriculumul national este completat de curriculumul la deciza şcolii în concordanaţă cu cerinţele şi nevoile elevilor, respectiv a părinţilor,ținându-se cont de Procedura Operațională nr. 75.

Oferta de optionale este variată. Elevii si parintii au fost chestionați online și s-au interpretat rezultatele (conform Anexei nr.3 și Anexei nr.4).

 

Centralizator CDȘ (opționale), AICI!

În cadrul comisiei CEAC se aplică diferite chestionare de satisfacție (Anexa nr.5 ; Anexa nr.6), se interpretează (Anexa nr.7) și se realizează un Plan de îmbunătățire.

SISTEMUL DE EVALUARE

MECANISME ŞI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A INSTITUȚIEI

 

1. MONITORIZAREA INTERNĂ

2. MONITORIZARE EXTERNĂ   -  Va fi realizată de reprezentanţii ISJ , MEN.

3. EVALUARE INTERNĂ

4.EVALUARE EXTERNĂ-Va fi realizată de reprezentanţii ISJ , MEN.

 

MODALITĂȚI DE EVALUARE ELEVI:

- probe scrise, orale, practice

-referate, portofolii, expoziții, prezentări

  

OFERTA EXTRACURRICULARĂ  

       1. Proiectului POCU- Comunitatea Marginalizata Plevna – Dorohoi - program integrat de masuri de interventie (CMP – Dh)

 

Obiectiv General: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de săracie și excluziune socială din comunitatea marginalizată non romă „Cartier Plevna - Dorohoi”, Municipiul Dorohoi, județul Botosani, prin implementarea de măsuri integrate.

Scopul proiectului este de a implementa un set integrat de măsuri (sociale, socio-medicale, medicale, educaționale, ocupaționale, de locuire) care să contribuie la depășirea situației de criză profundă în care se află aceste familii/persoane.

            Proiectul contribuie la reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizata non romă „Cartier Plevna – Dorohoi” cu un număr de peste 600 de persoane, din care 33 persoane sunt de etnie roma (5,5%), prin implementarea de măsuri integrate care vizează:

            - Educația persoanelor din zona marginalizată

Ø  creșterea accesului și participării la educație a copiilor de nivel ante pre-prescolar din zona marginalizată prin inființare a doua grupe de creșă - 20 de copii cu varsta de 0-3 ani,

Ø  creșterea participării școlare și reducerea riscului de abandon școlar prin dezvoltarea serviciilor de școală după școală, programe de activități extrașcolare/extracurriculare, inclusiv școala de vară – 60 copii cu vârsta 6-14 ani,     

Pe termen mediu și lung proiectul contribuie la:

            - Creșterea nivelului educațional al populației din zona marginalizată,

            - Creșterea numărului de persoane din comunitate care au o calificare și care ocupă un loc de muncă remunerat,

            - Creșterea numărului de persoane vârstnice care beneficiază de un trai decent,

            - Creșterea numărului de angajatori de la nivel local,

            - Îmbunătățirea condițiilor de locuit ale persoanelor din zona marginalizată,

            - Crearea și consolidarea la nivel local a unor mecanisme de intervenție în domeniul social/medical comunitar și socio medical,

            - Scăderea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată non romă „Cartier Plevna-Dorohoi”, municipiul Dorohoi, județul Botosani.

            - Creșterea gradului de cooperare intracomunitară, stimularea voluntariatului, implicarea civică

            - Reducerea/prevenirea cazurilor de discriminare de la nivelul comunității marginalizate.

             Pentru creșterea gradului de acces al populației din zona marginalizată la servicii educaționale/creșterea gradului de participare școlară și al diminuării/prevenirii fenomenului de abandon școlar va fi implementat un set de măsuri privind:

            - Dezvoltarea infrastructurii educaționale: diversificarea și creșterea numărului și calității materialelor didactice, dezvoltarea de programe educative extracurriculare, inclusiv școala de vară (acțiuni civice și de voluntariat în scopul cunoașterii/aceptării/integrării persoanelor marginalizate, în special a celor cu dizabilități, de altă etnie, întăririi relațiilor intergeneraționale ș.a.);

            - Dezvoltarea serviciilor de consiliere educațională: consilierea școlară- elevi și părinți, monitorizare traseu școlar și a performanțelor școlare, recompensare performanțe scolare, integrarea elevilor cu probleme într-un program de educație de tip remedial;

            - Dezvoltarea unui program de tip școală după școală pentru minim 60 de copii.

            Fiecare copil va beneficia de pachet suport material care include: diverse materiale educative, rechizite, hrană pe parcursul serviciilor la care participă. Pentru stimularea participării și realizării de performanță școlară se vor acorda premii, subvenții, acordarea lor fiind condiționată de prezența beneficiarului la orele de curs, implicarea școlară și extracurriculară, performanțele înregistrate.

Rezultate așteptate:

60 de persoane aflate în risc de sărăcie și marginalizare socială, care beneficiază de servicii de tip școală după școală, activități extrașcolare și școala de vară în vederea creșterii accesului și a participării la educație și a prevenirii abandonului școlar.

Îmbunătățiri/beneficii:

            Programul școală după școală precum și includerea copiilor în activități extrașcolare/extracurriculare, inclusiv școala de vară vor contribui la îmbunătățirea performanțelor școlare ale copiilor și menținerea în sistemul școlar, implicit la realizarea de performață școlară.

In cadrul scolii de vara componentele educationale semnificative vizează:

            - informarea si educarea copiilor in tematici privind mediul (in scopul dezvoltarii de comportamente ecologice, atitudini responsabile fata de mediu),

            - educatie pentru igiena si sanatatea,

            - educatie interculturala- dezvoltarea spiritului de toleranta, prevenirea si combaterea discriminarii, promovarea egalitatii de sanse si gen,

            - utilizare multimedia, canale de comunicare (oportunitati de dezvoltare, riscuri implicate, efecte asupra dezvoltarii individuale etc).

            In realizarea activitatillor extracurriculare Scoala Gimnaziala M. Kogalniceanu va atrage sprijinul si implicarea directa a comunitatii locale – locuitorii cartierului, agenti locali, factori de raspundere, institutii si servicii publice, organizatii nonguvernamentale s.a. In acest sens, vor fi dezvoltate programe si planuri de actiune si incheiate parteneriate/acorduri de colaborare cu:

            - Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, Agentia pentru Protectia Mediului, Politia Locala, serviciile publice locale – implicate in actiunile de mediu (ecologizari, realizare spatii verzi, expuneri si simulari privind comportamentul in cazul situatiilor de urgenta -cutremure, inundatii s.a.), actiuni de informare si educare privind comportamentele ecocivice, integrare sociala, prevenirea si combaterea comportamentelor infractionale s.a.;

            - Organizatii nonguvernamentale, unitati scolare de invatamant special (Liceul Ion Pillat), serviciul public de asistenta – implicate in actiunile de educatie interculturala, combaterea discriminarii, promovarea egalitatii de sanse si gen (activitati in care vor fi implicati activ tinerii si copii cu CES, copii de etnice roma din grupul tinta, alte persoane vulnerabile din zona marginalizata);

            - Unitati si cabinete medicale, servicii publice sociale si de sanatate publica– implicate in actiunile de educatie pentru igiena si sanatate, prevenirea si combaterea discriminarii;

            - Alti factori, institutii implicate/cu responsabilitati directe sau care pot contribui la educatia tinerei generatii sub toate aspectele necesare integrarii socio-profesionale si culturale.

            Actiunile vor fi intens mediatizate si comunicate (postari pe site-urile partenerilor, pagini de facebook, prin intermediul Asociatiilor de parinti, mass mediei locale, serviciilor publice s.a.) urmarindu-se implicarea si atragerea sprijinului comunitatii locale, inclusiv a agentilor economici ce pot sustine financiar o serie de resursele implicate (consumabile, pachete dulcuri, material ecologic, deplasari in vizite de lucru/excursii locale etc).

            Cumulat, toate intervențiile dezvoltate constituie măsuri de prevenire și reducere a riscului de abandon școlar și părăsire timpurie a școlii la nivelul beneficiarilor vizați în proiect.

 

2.Proiect Erasmus+ ”Multicultural Aspects în Our Schools”, 2017-2020

În toamna anului 2017, în urma selecției de proiecte de parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul școlar din cadrul Programului Erasmus+, acțiunea KA2, organizată de ANPCDEFP, a fost aprobat proiectul ”Multicultural Aspects in Our Schools”, în care Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” urma să fie  partener alături de Germania, Turcia, Grecia, Malta și Italia.

            Punctul de plecare în inițierea acestui proiect l-a constituit existența, pe de o parte, în școlile partenere, a unei populații școlare cu identități culturale diferite, ca urmare a crizei refugiaților în Europa, iar pe de altă parte, numărul semnificativ de copii cu părinți emigranți din școlile românești.

Răspunsul educațional la diferențele sociale existente și la convergența culturilor este educația interculturală, iar scopul  principal al proiectului îl constituia incluziunea socială în contextul realității  complexe al lumii de azi, în care coexistă un amalgam de identități culturale. Activitățile circumscrise proiectului viza:

 • asigurarea de asistență migranților și refugiaților în procesul integrării în comunitățile școlare, pentru diminuarea frustrării, a agresiunii, a excluderii și  a eșecului școlar;
 • crearea unui climat intercultural deschis, tolerant, empatic, prin asigurarea valorilor democratice, a drepturilor fundamentale și participare activă, nediscriminatorie;
 • implicarea în realizarea unor materiale digitale inovatoare, atractive.

Proiectul  a avut drept coordonator  o școală din Germania și s-a desfășurat în perioada 1 septembrie 2017-31 august 2020, limba de derulare a proiectului fiind limba engleză.

            Activitățile derulate în parteneriat cu celelalte școli europene au fost structurate pe module, care își propuneau explorarea principalelor segmente ale social-culturalului: dialogul religiilor, literatura, artele, istoria și domeniul politic, familia cu valorile ei.

De- a lungul proiectului au avut loc cinci mobilități desfășurate în cele cinci țări partenere. Ultima mobilitate trebuia să aibă loc în Romania în perioada 4 -9 mai 2020, dar din cauza izbucnirii pandemiei la nivel mondial acest lucru nu s-a mai întâmplat.

 3. Proiect Erasmus+ „OUR MILIEU TROUGH OUR CAMERA”

       Coordonator: Lituania

        Parteneri:  Romania, Turcia, Macedonia si Polonia.

        Proiectul are ca principale obiective: cunoaşterea şi promovarea patrimoniului cultural și aspectelor importante ale mediului  înconjurător, promovarea cetățeniei active, utilizarea tehnologiei în mod productiv,deschiderea către diversitate și interculturalitate, promovarea creativității și productivității , deschiderea unor noi orizonturi de cunoaştere şi dezvoltare, intergrarea in societatea digitalizata de astăzi.

      Reuniuni de Proiect:

1. Noiembrie 2020- Turcia (Giresun)

2.Martie  2021- Italia (Ortona)

3.Mai 2021- Romania (Dorohoi)

4.Octombrie 2021- Macedonia(Kicevo)

5.Aprilie 2022-Lituania (Saukenay, Kelmes District)

4. Proiectele, parteneriatele educaționale și activitățile extracurriculare / extrașcolare – mijloace de promovare a ofertei educaționale

      Epoca contemporană impune o schimbare radicală a modului în care este privită educația, schimbare datorată ritmului accelerat de evoluție și transformare a societății sub toate aspectele. Noua funcție a educației este aceea de a-l transforma pe elevul aflat în școală într-un tânăr capabil să facă față cerințelor viitorului, capabil a se integra activ în viața socială a comunității din care face parte.

      În noul curriculum școlar se disting două mari direcții în care se acționează: crearea unui mediu educațional adecvat unei stimulări continue a învățării și introducerea elevului în ambianța culturală a spațiului social, comunitar, căruia îi aparține, în ideea formării sale ca o personalitate autonomă, conștientă de sine și capabilă să se integreze activ în cadrul comunității.

      Reformele derulate de-a lungul timpului în cadrul învățământului românesc au avut și părți pozitive. Astfel, aceste reforme au oferit cadrelor didactice posibilitatea de a-și manifesta măiestria în cadrul procesului educativ, abordând într-un mod creativ conținuturile învățării prin aplicarea metodei programelor și proiectelor de parteneriat educațional. Acest fapt, a permis continuarea și diversificarea situațiilor de învățare, atât în cadrul activităților derulate la clasă, cât și în cadrul activităților extracurriculare.

       Motivul principal pentru inițierea și desfășurarea acestor parteneriate este legat de dorința de a ajuta copiii să beneficieze de o dezvoltare complexă, armonioasă, sub toate aspectele, pregătindu-i pentru viața de adult de mai târziu. Atunci când părinții, copiii și ceilalți membri ai comunității, alături de cadrele didactice, se consideră unii pe alții parteneri în educație, succesul școlar nu întârzie să apară și se realizează mult mai ușor.

      Încercând a defini parteneriatul educațional putem afirma că acesta reprezintă o atitudine abordată în sprijinul dezvoltării societății prin prisma educației și presupune participarea la o acțiune educativă comună, interacțiuni constructive acceptate de către toți partenerii, comunicare eficientă între participanți, respectarea rolului fiecărui participant, interrelaționare. Parteneriatul educațional mai presupune unitate de cerințe, de opțiuni, de decizii și acțiuni educative subordonate actului educativ propriu-zis.

      Mai mult, proiectul educativ constă într-un set de activități planificatre, implementate și controlate care urmăresc realizarea unui scop bine definit, într-un cadru stabilit și într-o perioadă de timp bine definită. În această ordine de idei putem prezenta și definiția concepută de W. H. Hilpatrick prin care proiectul educativ este ,,o modalitate prin care se acumulează experiență și cunoaștere, rezolvând probleme practice în situații sociale”.

      Parteneriatele educaționale și implicit activitățile extracurriculare și extrașcolare generează, în rândul elevilor:

-       relații de prietenie și ajutor reciproc; 

-       educă simțul responsabilității;

-       oferă condiții prielnice formării conștiinței și conduitei cooperante;

-       încurajează libertatea de exprimare;

-       încurajează inițiativa;

-       contribuie la organizarea și petrecerea timpului liber într-o manieră plăcută, relaxantă;

-       creează sentimentul de siguranță și încredere în cadrul grupului de elevi;

-       îmbogățește experiența socială;

-       pregătesc tinerii pentru complexitatea vieții sociale de mai târziu.

      Motivația participării la aceste activități reprezintă măiestria cadrelor didactice de a găsi acele metode prin care să-i provoace pe elevi să participe activ la ceste manifestări. Elevii sunt astfel îndrumați de profesori să participe la aceste activități în funcție de interesele, preocupările și aptitudinile fiecăruia dintre ei. Dacă prezența la lecții este absolut obligatorie, orice absență, chiar motivată, fiind nedorită, atunci la activitățile extracurriculare sau extrașcolare elevul singur alege să se prezinte și să participe sau nu.

      Calitatea actului educational este pusă în evidență și de numeroase activități extrașcolare și extracurriculare, de voluntariat, competiționale și sportive care sunt derulate la nivelul școlii noastre și care contribuie la formarea și dezvoltarea unor aptitudini net superioare de comunicare, socializare, cooperare și colaborare în vederea atingerii obiectivelor stabilite. Consiliul Școlar al Elevilor este viabil, se implică în propunerea, organizarea și derularea activităților la nivelul școlii.

      Astfel, la nivelul unității noastre am inițiat și derulat activități în cadrul proiectelor și parteneriatelor, am participat la concursuri, am organizat vizite, excursii, expoziții și programe artistice, care au pus în evidență cunoștințele, dar și competențele pe care copiii le-au dobândit, ne-am experimentat abilitatea de a construi un mediu educațional care să motiveze elevul în procesul instructiv-educativ.

      Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, prin programele sale, promovează derularea unor parteneriate școlare având ca scop îmbunătățirea calității și consolidarea dimensiunii europene în educație, încurajarea învățării limbilor străine și a cooperării transnaționale între școli, promovarea conștiinței interculturale și a inovației în ceea ce privește metodele pedagogice și tehnicile informaționale. Urmărind acest principiu școala noastră a derulat proiecte atât în Programul Comenius cât și în cel Erasmus +, proiecte descrise mai sus.

·       între anii 2001-2004 Gimnaziul „Mihail Kogălniceanu” a fost partener, alături de școli din Cholet (Franța), Oldenburg (Germania), Solihull (Anglia), Denia (Spania) în proiectul școlar Comenius 1 „Înfrățire prin internet” – „Jumelage par Internet” cu tema „Schimburi școlare pe tema diversității practicilor pedagogice de la o țară la alta, prin utilizarea tehnicilor de comunicare modernă”. Scopul proiectului a fost acela de a comunica în toate limbile țărilor implicare în proiect, inițierea elevilor și a profesorilor în utilizarea calculatorului și a Internetului precum și dezvoltarea competențelor de comunicre într-o limbă străină, în scopul unei mai bune cunoașteri între tinerii din țările Europei. Întrega activitate a acestui proiect a fost răsplătită prin acordarea Certificatului European Label, la data de 14 februarie 2004, certificat acordat celor mai inovatoare și creative proiecte din domeniul predării și învățării limbilor străine.

·       între anii 2005-2008 „Legendele noastre – Legendele voastre” alături de școli din Polonia, Franța și Turcia.

·       În 2008 am aplicat pentru un al treilea  proiect Comenius „My Dear Friend, Europe” menit a consolida și mai mult dimensiunea europeană – dar nu am reușit să fim selectați.

·       al patrulea proiect Comenius „Roads to the Roots” în postura de școala coordonatoare, iar ca parteneri erau instituții din Turcia, Bulgaria, România. Acest proiect a avut drept scop implicarea tuturor partenerilor în activități variate și interesante pe tema respectului dintre generații, din perspectiva îmbunătățirii/ameliorării comunicării dintre tânăra generație și generația vârstnică, pentru a-i face pe cei tineri să înțeleagă că existența lor pe acest pământ nu este o trecer virtuală ci un proiect între trecut și viitor. La 4 martie 2011 școala primește pentru a doua oară Certificatul European Language Label – certificat care reprezintă o încununare a muncii în echipă.

       Nici cadrele didactice nu s-au lăsat mai prejos și astfel șase cadre didactice au urmat cursuri de formare profesională:

·       d-na prof. de limba engleză M. M. în 2003, în Marea Britanie;

·       dl. prof. de matematică V. V. care a participat la cursuri de perfecționare în Italia, în 2004, în Cipru în mai 2009 și în Slovenia în 2010. 

·       d-na prof.  de limba franceză S. M. în 2005, în Franța

·       d-na prof. de limba română/limba engleză B. C. în Marea Britanie, în 2005

·       d-na prof. de limba engleză M. I. în Marea Britanie, în 2008

·       d-na. prof. de limba engleză C. R. în Marea Britanie, în 2010

·       d-na prof. înv. primar V. V. în Italia, în 2008. 

      Programele s-au schimbat între timp și programul Comenius a devenit Erasmus +. Astfel în 2017 am fost acceptați alături de școli din Germania, Turcia, Malta, Italia și Grecia să derulăm proiectul „Multicultural Aspects in Our Schools” pe o temă cât se poate de delicată a societății românești și nu numai – migrația, incluziunea socială. Din toamna acestui an suntem parteneri într-un nou proiect – Proiectul Erasmus +  „Our Milieu Through Our Camera”.

      Nu au fost neglijate nici proiectele înscrise și derulate în cadrul C.A.E.J. și C.A.E.R.I. (în calitate de organizatori), ori diferite alte proiecte în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Botoșani, alte instituții școlare.

 Dintre acestea amintim:

-       în cadrul C.A.E.J. 2020 sunt în derulare următoarele proiecte:

·       „Mirajul Primăverii” – ediția a V-a

·        „Vorbim și scriem corect românește”

·        „Armonii de primăvară” – ediția a V-a

·        „Vreau să fiu convingător” –  ediția  I

-       în cadrul C.A.E.R.I. 2020 sunt în derulare următoarele proiecte:

-       „Școala și familia-parteneri în educație” – ediția a V-a

-       „Copilăria-magie și culoare” – ediția a V-a

-       „Apă pentru viață” – ediția a V-a

-       „Primește-ne gazdă în casă” – ediția a V-a

     Este foarte greu să alegem din multitudinea de activități derulate la nivelul școlii noastre care ar putea fi mai deosebite, mai reprezentative pentru școala noastră, deoarece toate sunt valoroase, toate au descătușat energii fantastice din partea elevilor și cadrelor didactice și au abordat teme extrem de variate. Cele selectate în ultimul număr al revistei școlii OCTOGON am considerat că pot fi prezentate ca fiind printre cele mai reprezentative.

      Nu există o ierarhie în prezentarea acestor activități deoarece, așa cum arătam, ele abordează subiecte diferite și atrag elevi cu preocupări diferite.

      Revista OCTOGON a Școlii Gimnaziale „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi reprezintă o publicație anuală concentrată, menită să înregistreze pulsul evenimentelor de-a lungul unui întreg an școlar, din momentul începerii cursurilor, până la bilanțul examenului de Evaluare Națională și chiar mai târziu.

      Publicație de tip magazin, revista acoperă o arie largă de preocupări, de interese, proiecte, antrenează un număr impresionant de elevi, un mozaic de personalități așadar, promovează efortul colectiv într-o atmosferă de emulație extrem de stimulatoare.

      Filă cu filă, de la proiect la realitate, aceste gânduri au prins contur prin „Octogon” și au luat forma unui hrisov, a unei mici istorii a școlii. Suntem fericiți să găsim în paginile ei cele mai frumoase gânduri, balsam pentru suflet, și să descoperim puterea și înțelepciunea de a trece peste subiectivismul unor interpretări.

     Angajați direct în toate etapele pe care le presupune nașterea unei reviste, cu responsabilități asumate, elevii noștri își multiplică experiențele de învățare: își valorifică în mod creativ competențele de comunicare scrisă (în limba maternă și în limbile străine studiate la clasă) și implicit pe cele de exprimare culturală, exersează competențele digitale, sunt puși în situația de a rezolva probleme operând transferuri ale cunoștințelor dobândite la clasă dintr-o viziune integrată, își dezvoltă spiritul de inițiativă, abilitățile de interrelaționare etc. Și toate acestea, sub îndrumarea competentă, exigentă, dar nu lipsită de afecțiune a cadrelor didactice și cu susținerea constantă a părinților implicați în dezvoltarea personală a copiilor.

      Sintetizând, prin efortul conjugat al truditorilor ei, revista OCTOGON devine o pârghie de afirmare și susținere a valorilor școlii și o formă de strategie, în plan extracurricular, pentru realizarea misiunii ei (asigurarea dimensiunii europene în educația elevilor, formarea și dezvoltarea unor competențe și a unor valori  atitudinale care să le permită adaptarea cu succes la o societate a cărei vârstă va fi cea a oamenilor educați).

      Însuși titlul publicației poate fi asimilat ideii de valoare, căci Octogon vine de la opt; octogonul e poligonul cu opt laturi egale, fiecare dintre ele semnificând valori ale școlii pe care o reprezentăm. Din alt unghi, titlul e un imbold pentru continuitate, pentru perpetuarea experiențelor valoroase.

      Cu puterea iubirii de oameni și mărinimia cu care au fost binecuvântați, înzestrați, dascălii au făcut ca sufletele învățăceilor să ardă ca o torță vie, iar lumina lor neîntinată să fie călăuză neobosită generațiilor de azi și celor ce vor urma.

      Apariția oricărui număr al revistei este un prilej pentru noi toți de a împărtăși bucuria lucrului bine făcut și de a contura perspective ce vor deveni, prin munca de echipă, realități pe care ni le dorim. Elevi și profesori au pus în paginile revistei reușite ale activității lor comune, ca temelie pentru noi speranțe, ce vor să facă din anii de școală un timp și un spațiu al fiecăruia și al tuturor. Un vis împlinit nu înseamnă altceva decât nașterea altuia, un sfârșit ce prinde formele unui nou început, căci cum altfel putem reduce distanța dintre noi și propriul nostru vis spre desăvârșire?

     În ultimii ani revista școlii noastre a participat la o serie de concursuri interjudețene, regionale și naționale ale revistelor școlare reușind să obțină importante premii și, în același timp, să se facă cunoscută și în afara comunității locale. Menționăm următoarele premii obținute de revista OCTGON:

-        Titlul de LAUREAT – în cadrul Concursului Național al Reviste Școlare, București, 20016

-        Titlul de LAUREAT – în cadrul Concursului Național al Reviste Școlare, București, 20017

-        Premiul I – în cadrul Concursului Național al Reviste Școlare, etapa județeană, Botoșani, 2017

-        Premiul I – în cadrul Concursului Național al Reviste Școlare, etapa județeană, Botoșani, 2019

-        Premiul al II-lea – în cadrul Concursului Interjudețean de Reviste Școlare ,,Aripi, Breaza,  jud. Prahova, 2018

-        Mențiune – în cadrul Concursului Regional al Revistelor Școlare ,,Tărâmul cuvintelor”, Focșani, jud. Vrancea, 2018

 

     În concluzie, proiectele Comenius, devenite apoi Erasmus +, e-twinning,  dar și proiectele derulate pe plan intern, activitățile extracurriculare sau extrașcolare, permit stabilirea unor legături durabile cu culturi diferite, cu persoane diferite. Proiecte educative desfășurate la orice nivel, activitățile extracurriculare, concursurile școlare, redactarea revistei reprezintă totodată o modalitatea de a face cunoscută școala, de a o promova, de a te conecta la pulsul lumii exterioare sau interioare, o lume brăzdată de atâtea contradicții, dar o lume atât de colorată, de vie, de frumoasă, care așteaptă să fie descoperită… și în care să-și facă simțită prezența și școala noastră.

 Pentru detalii proiecte derulate-aici.

Galerie foto-aici.

Promovarea în grădinițe-Pliant

Toate materialele prezentate în acest website sunt proprietatea ȘCOLII GIMNAZIALE „MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul ȘCOLII GIMNAZIALE „MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI