Ofertă educațională an școlar 2021-2022 (succintă)

Ofertă educațională an școlar 2021-2022 (succintă)
17-03-2021

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE

 „MIHAIL KOGĂLNICEANU”

PREZENTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

·       Denumirea şcolii: Şcoala Gimnazială  ,,Mihail Kogǎlniceanu”Dorohoi;

·       Adresa: 715200 Dorohoi, Aleea Dumbrava Nr.2, telefon/fax: 0231 610134;

·       E-mail: scoala8dorohoi@yahoo.com; scoalakogalniceanudorohoi@gmail.com

·       Web: www.scoala8dorohoi.ro

 

                „8ează pentru Şcoala 8!” a constituit deviza școlii de-a lungul timpului,  punctele cheie ale echipei manageriale fiind atragerea populației școlare și realizarea unui învățământ de calitate în concordanță cu exigențele societății contemporane. 

STABILIREA MISIUNII ȘI VIZIUNII UNITĂŢII ŞCOLARE

Viziunea Școlii

 Școala Gimnaziala ,,Mihail Kogălniceanu” Dorohoi  își propune formarea elevilor ca personalități armonioase-creativ-pragmatice, interogative,încrezătoare în forțele proprii, atașate valorilor autentice, naționale și europene-capabili să devină cetățeni implicați într-o societate competitivă.

Misiunea școlii

      Școala Gimnaziala ,,Mihail Kogălniceanu”asigură dimensiunea europeană în educația elevilor,formarea și dezvoltarea unor competențe curriculare și a unor valori atitudinale care să le permită adaptarea cu succes la o societate a cărei vârstă va fi cea a oamenilor educați.

Cultura organizațională

      Este caracterizată prin profesionalism. Valorile dominante sunt : valori  europene, egalitarism, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşament faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare, toleranta,  dar se întâlnesc, izolat, şi cazuri de individualism,  conservatorism, automulţumire.

      Climatul organizaţiei şcolare este caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei , este un climat de muncă stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.

       Am început anul şcolar 2020-2021 cu 47  de cadre didactice, calificate în proporţie de 100 %.

       Director-profesor Luca Otilia-Stela

       Director adjunct-profesor Mihai Iordana Daniela

Personalul  nedidactic şi didactic auxiliar:

  1. Secretar şef- Mihai Lidia Mihaela
  2. Secretar Mihai Radu
  3. Contabil Dănilă Filareta
  4. Bibliotecar în CDI-Mihai Radu
  5. Informatician- Birta Andrei

ȘCOALĂ

    2  posturi muncitori de întreținere, ocupate de :Guluțanu Vasile, Ciobanu Viorel                                                                            

    3 posturi îngrijitor, ocupate de: Apachiței Elena, Livedeanu Maricica, Băietu Maria                                                      

    1 post paznic, ocupat de Diaconu Ioan

SALA DE SPORT

    1 post îngrijitor, ocupat de Gherasim Viorica

    1 post paznic, ocupat de Gherasim Dănuț

ELEVII

 2020-2021

Primar

289

 

Gimnazial

286

 

Promovabilitate:

An școlar 2019-2020 =100%

Resurse materiale existente şi funcţionale în şcoală

Școala dispune de:

            -  16 săli de clasă, toate dotate cu mobilier ergonomic, videoproiector,ecran de proiecție, tablă magnetică, calculator, tablete grafice, conexiune la internet (2 rețele), imprimante, sistem de transmitere a lecțiilor din clase (sistem de înregistrare audio-video performant);  

             -catalog electronic;

            - un laborator – informatică (tablă interactivă, 22 calculatoare în rețea, mobilier corespunzător);

            - un laborator științe, dotat corespunzător activităților necesare (tablă interactivă, laptop, imprimantă);

            - un cabinet de suport educațional (1 psiholog școlar, 1 profesor de sprijin);

            - un Centru de Documentare și Informare dotat corespunzător;

            -un cabinet metodic;

            - un cabinet medical ( 1 medic școlar, 1 asistent medical);

        Școala este conectată la Internet și utilizează în procesul de învățământ 34 de calculatoare, din care 21 de către elevi, 3 de personalul didactic, iar 10 de administrație.Există supraveghere video interior și exterior.

        Școala dispune de încălzire proprie, de iluminat natural și artificial, apă curentă. Există autorizație sanitară de funcționare, plan de pază avizat la Poliția Municipiului Dorohoi, registru Analiza riscurilor aprobat de IPJ Botoșani.

Baza sportivă

            Școala dispune de un teren de sport în aer liber și o Sală de sport cu teren acoperit cu covor din cauciuc special, în suprafață de 800 m.p.

ITINERARIU DE FORMARE

Învățământ de zi

Nivel:Primar și gimnazial

Program de funcționare:

     Învățământ primar 8-13

     Învățământ primar de tip Step by step 8-16

     Clasele a VIII-a 8-15

     Clasele V-VII 13-20

Profilul de formare reprezintă o componentă reglatoare a curriculumului naţional, pentru că descrie aşteptările faţă de absolvenţi şi caracteristicile elevilor. El este o schiţă, un model de atins, pe care profesorii îl concretizează îl practică în cunoştinţe, capacităţi, competenţe, atitudini.

Astfel, absolvenţii învăţământului obligatoriu ar trebui:

 - să demonstreze gândire creativă prin formarea şi utilizarea unor deprinderi de judecată critică prin ameliorarea unor strategii proprii de rezolvare a problemelor etc.

- să folosească diverse modalităţi de comunicare în situaţii reale prin utilizarea deprinderilor de comunicare variată etc.

- să înţeleagă sensul apartenenţei la diverse tipuri de comunităţi

- să demonstreze capacitate de adaptare la situaţii diferite

- să contribuie la construirea unei vieţi de calitate

- să înţeleagă şi să utilizeze tehnologiile în mod adecvat

- să-şi dezvolte capacităţile de investigare şi să-şi valorizeze propria experienţă

- să-şi construiască un set de valori individuale şi sociale şi să orienteze comportamentul şi cariera în funcţie de acestea

            Şcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi  promovează un învăţământ în care toţi elevii să aibă şanse egale de progres şi formare   pentru a deveni  cetăţeni activi şi productivi, apţi să se integreze cu succes în viaţa comunităţii.

Urmărim să dezvoltăm un cadru propice de formare a competenţelor care să ofere posibilitatea elevilor să se adapteze în orice situaţie, să facă faţă schimbărilor, să-și dezvolte  procesele cognitive, să achiziţioneze  deprinderi şi abilităţi de învăţare pe tot parcursul vieţii, încurajându-le gândirea critică şi comportamentul autonom şi responsabil.

 

VALORI PROMOVATE:

Ø  Profesionalismul - a fi cel mai bun în domeniul său de activitate

Ø  Integritatea –a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă

Ø  Cooperarea– a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi

Ø  Respectul– a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană

Ø  Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni

Ø  Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.

 

FINALITĂȚI

        Educația și formare profesională a copiilor, a tinerilor au ca finalitate principală formarea competențelor, înțelese ca ansamblu multifuncțional și transferabil de cunoștințe, deprinderi/abilități și aptitudini, necesare pentru:

a)împlinirea și dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viață, conform intereselor și aspirațiilor fiecăruia și dorinței de a învăța pe tot parcursul vieții;

b)integrarea socială și participarea cetățenească activă în societate;

c)ocuparea unui loc de muncă și participarea la funcționarea și dezvoltarea unei economii durabile;

d)formarea unei concepții de viață, bazate pe valorile umaniste și științifice, pe cultura națională și universală și pe stimularea dialogului intercultural;

e)educarea în spiritul demnității, toleranței și respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;

f)cultivarea sensibilității față de problematica umană, față de valorile moral-civice și a respectului pentru natura și mediul înconjurător natural, social și cultural.

 

OBIECTIVE

1.Dezvoltarea capacității de management la nivelul unității școlare

2.Realizarea ofertei educaționale în funcție de nevoile beneficiarilor și de resursele existente

3.Îmbunătățirea accesului la informare și documentare, în scopul creșterii calității procesului educațional și al învățării pe tot parcursul vieții

4.Organizarea unor manifestări educative, culturale, artistice, religioase, sociale şi sportive cu diferite prilejuri

5.Dezvoltarea unor parteneriate educaționale

6.Promovarea dimensiunii europene a școlii prin implementarea de proiecte din cadrul Programului Erasmus +

7.Diminuarea riscului de abandon școlar

8. Întreținerea și folosirea eficientă a spațiilor școlare

 9.Modernizarea bazei tehnico-materiale

Obiectivele generale ale ciclurilor de învățământ:

-Ciclul primar are rolul de a asigura educația elementară a tuturor copiilor

-Ciclul gimnazial are finalități educative în acord cu particularitățile preadolescenței. Gimnaziul oferă elevilor posibilitatea de a-și confrunta puterile cu operaționalitatea mintală specifică solicitată de diferitele discipline de studiat. În felul acesta ei vor putea experimenta și constata care sunt domeniile spre care se simt atrași, în care obțin cele mai bune performanțe și care le oferă cele mai mari satisfacții. În urma acestei autocunoașteri, vor decide către care tip de școală se vor orienta ulterior.

 

OFERTA CURRICULARĂ

       Consiliul Profesoral al școlii elaborează oferta educațională, conform procedurii pornind în primul rând de la finalitățile și obiectivele nivelurilor de învățământ, care se concretizează pentru fiecare ciclu.

   În acest an școlar școlar funcționăm cu 13 clase învățământ primar și 12 clase învățământ gimnazial (din care o clasă cu învățământ Step by step-IV).

Pentru anul școlar 2021-2022 ne-am propus 13 clase învățământ primar și 13 clase învățământ gimnazial (din care o clasă cu învățământ Step by step-clasă pregătitoare).

Planurile cadru – aplicate în scoala noastră sunt cele avizate de catre MEC:

Ø  ORDIN nr. 3.371  din 12.03.2013 privind aprobarea planurilor-cadru  în învățământul primar  - publicat în Monitorul Oficial al României nr.192 din 05.04.2013

Ø  ORDIN nr. 3590/05.04.2016 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial – publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 446/15.VI.2016

Manualele scolare utilizate au avizul MEC.

Schemele orare - respecta intocmai prevederile planului cadru.

Curriculumul national este completat de curriculumul la deciza şcolii în concordanaţă cu cerinţele şi nevoile elevilor, respectiv a părinţilor,ținându-se cont de Procedura Operațională.

 MODALITĂȚI DE EVALUARE ELEVI:

- probe scrise, orale, practice

-referate, portofolii, expoziții, prezentări

 

OFERTA EXTRACURRICULARĂ  

       1. Proiectului POCU- Comunitatea Marginalizata Plevna – Dorohoi - program integrat de masuri de interventie (CMP – Dh)

 

Obiectiv General: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de săracie și excluziune socială din comunitatea marginalizată non romă „Cartier Plevna - Dorohoi”, Municipiul Dorohoi, județul Botosani, prin implementarea de măsuri integrate.

Scopul proiectului este de a implementa un set integrat de măsuri (sociale, socio-medicale, medicale, educaționale, ocupaționale, de locuire) care să contribuie la depășirea situației de criză profundă în care se află aceste familii/persoane.

           

Rezultate așteptate:

60 de persoane aflate în risc de sărăcie și marginalizare socială, care beneficiază de servicii de tip școală după școală, activități extrașcolare și școala de vară în vederea creșterii accesului și a participării la educație și a prevenirii abandonului școlar.

Îmbunătățiri/beneficii:

            Programul școală după școală precum și includerea copiilor în activități extrașcolare/extracurriculare, inclusiv școala de vară vor contribui la îmbunătățirea performanțelor școlare ale copiilor și menținerea în sistemul școlar, implicit la realizarea de performață școlară.

In cadrul scolii de vara componentele educationale semnificative vizează:

            - informarea si educarea copiilor in tematici privind mediul (in scopul dezvoltarii de comportamente ecologice, atitudini responsabile fata de mediu),

            - educatie pentru igiena si sanatatea,

            - educatie interculturala- dezvoltarea spiritului de toleranta, prevenirea si combaterea discriminarii, promovarea egalitatii de sanse si gen,

            - utilizare multimedia, canale de comunicare (oportunitati de dezvoltare, riscuri implicate, efecte asupra dezvoltarii individuale etc).

 

2.Proiect Erasmus+ ”Multicultural Aspects în Our Schools”, 2017-2020

Partener alături de Germania, Turcia, Grecia, Malta și Italia.

Răspunsul educațional la diferențele sociale existente și la convergența culturilor este educația interculturală, iar scopul  principal al proiectului îl constituia incluziunea socială în contextul realității  complexe al lumii de azi, în care coexistă un amalgam de identități culturale.

            Activitățile derulate în parteneriat cu celelalte școli europene au fost structurate pe module, care își propuneau explorarea principalelor segmente ale social-culturalului: dialogul religiilor, literatura, artele, istoria și domeniul politic, familia cu valorile ei.

De- a lungul proiectului au avut loc cinci mobilități desfășurate în cele cinci țări partenere. Ultima mobilitate trebuia să aibă loc în Romania în perioada 4 -9 mai 2020, dar din cauza izbucnirii pandemiei la nivel mondial acest lucru nu s-a mai întâmplat.

3. Proiect Erasmus+ „OUR MILIEU TROUGH OUR CAMERA”

       Coordonator: Lituania

        Parteneri:  Romania, Turcia, Macedonia si Polonia.

        Proiectul are ca principale obiective: cunoaşterea şi promovarea patrimoniului cultural și aspectelor importante ale mediului  înconjurător, promovarea cetățeniei active, utilizarea tehnologiei în mod productiv,deschiderea către diversitate și interculturalitate, promovarea creativității și productivitățiideschiderea unor noi orizonturi de cunoaştere şi dezvoltare, intergrarea in societatea digitalizata de astăzi.

      Reuniuni de Proiect:

1. Noiembrie 2020- Turcia (Giresun)

2.Martie  2021- Italia (Ortona)

3.Mai 2021- Romania (Dorohoi)

4.Octombrie 2021- Macedonia(Kicevo)

5.Aprilie 2022-Lituania (Saukenay, Kelmes District)

4. Proiectele, parteneriatele educaționale și activitățile extracurriculare / extrașcolare – mijloace de promovare a ofertei educaționale

      Proiectele înscrise și derulate în cadrul C.A.E.J. și C.A.E.R.I. (în calitate de organizatori), ori diferite alte proiecte în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Botoșani, alte instituții școlare.

 Dintre acestea amintim:

-       în cadrul C.A.E.J. 2020 sunt în derulare următoarele proiecte:

·       „Mirajul Primăverii” – ediția a V-a

·        „Vorbim și scriem corect românește” – ediția a IV-a

·        „Armonii de primăvară” – ediția a V-a

·        „Vreau să fiu convingător”  ediția  I

-       în cadrul C.A.E.R.I. 2020 sunt în derulare următoarele proiecte:

-       „Școala și familia-parteneri în educație” – ediția a V-a

-       „Copilăria-magie și culoare” – ediția a V-a

-       „Apă pentru viață” – ediția a V-a

-       „Primește-ne gazdă în casă” – ediția a V-a

      Revista OCTOGON a Școlii Gimnaziale „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi reprezintă o publicație anuală concentrată, menită să înregistreze pulsul evenimentelor de-a lungul unui întreg an școlar, din momentul începerii cursurilor, până la bilanțul examenului de Evaluare Națională și chiar mai târziu.

      Publicație de tip magazin, revista acoperă o arie largă de preocupări, de interese, proiecte, antrenează un număr impresionant de elevi, un mozaic de personalități așadar, promovează efortul colectiv într-o atmosferă de emulație extrem de stimulatoare.

      Sintetizând, prin efortul conjugat al truditorilor ei, revista OCTOGON devine o pârghie de afirmare și susținere a valorilor școlii și o formă de strategie, în plan extracurricular, pentru realizarea misiunii ei (asigurarea dimensiunii europene în educația elevilor, formarea și dezvoltarea unor competențe și a unor valori  atitudinale care să le permită adaptarea cu succes la o societate a cărei vârstă va fi cea a oamenilor educați).

     

Promovarea în grădinițe-Pliant.

Toate materialele prezentate în acest website sunt proprietatea ȘCOLII GIMNAZIALE „MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul ȘCOLII GIMNAZIALE „MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI